INFO - czyli o tym czym jest Rust Fest

Festiwal jakiego dotąd w Polsce nie było!

Świat jaki znacie przestał istnieć. Za sprawą zmian klimatycznych życie na Ziemi zostało zredukowane do absolutnego minimum. Tam, gdzie dawniej drzewa szeleściły smagane wiatrem, dzisiaj pustkowia prażą się w bezlitosnym słońcu. Niegdysiejsze rzeki ustąpiły miejsca błotnistym strumieniom. Miasta runęły, a ludzie musieli nauczyć się żyć na nowo. W tym niegościnnym świecie jest jednak światło, a raczej cholerny płomień radości. Starling Design Studio i Rust Fest!

We współpracy z szalonymi umysłami stojącymi za organizacją Festiwalu Fantastyki Cytadela, zapraszamy wszystkich świrów na największy post-apokaliptyczny festiwal w Polsce!

Jak wyglądają sprawy organizacyjne

Warszawa Modlin Smart City
ul. Generała Józefa Bema 200C
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Na miejsce dojeżdżają autobusy oraz pociągi:

Polonus z Warszawa Dworzec Centralny,

Polonus z Warszawa Dworzec Gdański,

Translud linia nr. 2,

Translud linia nr. 6,

PKP – Pociągi Kolei Mazowieckich odjeżdżają z dworca Warszawa Centralna 15 minut po każdej godzinie.

Zapewniamy naszym uczestnikom bezpłatny nocleg w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. gen. Józefa Bema 312 (około 450m piechotą) oraz nieco dalsza opcja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Szkolnej 3 (oddalona o 3,5 km od festiwalu) w Nowym Dworze Mazowieckim usytuowanej w pobliżu Dworca PKP. 

Dla wszystkich nie lubiących spacerów – będzie możliwość skorzystania z busa kursującego od szkoły i dworca PKP do festiwalu. Będą obowiązywały dodatkowe opłaty za przejazd – szczegóły opublikujemy w tygodniu tuż przed imprezą.

Zabierzcie ze sobą karimatę i śpiwór, a także obuwie na zmianę – jest to bezwarunkowy wymóg naszych Gospodarzy! Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona. Sleep room dostępny jest tylko i wyłącznie dla posiadaczy kanetów trzydniowych! Pierwszeństwo przysługuje osobom, które zakupią bilety w przedsprzedaży!

Na terenie Garnizon Modlin będzie mozliwość rozstawienia namiotu w specjalnie wyznaczonym miejscu, poza terenem festiwalu. Będą obowiązywały dodatkowe opłaty. W kasie trzeba będzie uiścić kaucję wysokości 20 zł, która zostanie zwrócona na podstawie KP, jak teren wokół namiotu zostanie posprzątanyOpłata za jeden namiot maksymalnie dla 4 osób wynosić będzie 20zł – niezależnie od ilosci osób w namiocie. Obowiązywać będzie zakaz palenia ognisk, używania butli gazowych oraz spożywania alkoholu, będzie tu także obowiązywał regulamin imprezy i cisza nocna

Organizatorem imprezy Festiwalu Fantastyki CYTADELA w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009.62.504) z późniejszymi zmianami, jest Fundacja Szalonego Kapelusznika, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno (zwani dalej „organizatorami”).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie wstępu na Imprezę lub umieszczone na tablicy informacyjnej w miejscu Imprezy, do tego, co następuje:
Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie Imprezy:
– jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, w tym w szczególności przedmiotów szklanych, metalowych lub innych przedmiotów bez zgody Organizatorów;
– broni lub jakichkolwiek substancji i materiałów wybuchowych mogących w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników Imprezy bez zgody Organizatorów;
– flagi lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m kwadratowego (wszelkiego rodzaju transparenty należy zwinąć na każde wyraźne polecenie Organizatorów);
– napojów alkoholowych i narkotyków oraz innych substancji odurzających.
Osoby usiłujące wnieść na teren Imprezy wszelkie przedmioty wymienione powyżej, z wyjątkiem przedmiotów zabronionych prawem lub jakiekolwiek inne przedmioty mogące w opinii Organizatora stanowić potencjalne zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy będą zobowiązane do przekazania ww. przedmiotów do płatnego depozytu na czas trwania Imprezy. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
Jednorazowy koszt przekazania pojedynczego przedmiotu do depozytu wynosi 10 PLN.

Wprowadzanie, wnoszenie zwierząt na teren Imprezy dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Organizatorów. Nie dotyczy to psów przewodników dla osób niewidomych.

Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do odmówienia wstępu na teren Imprezy osobie naruszającej jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizatorzy mają prawo żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren Imprezy a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z regulaminem Imprezy.
Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym podczas trwania Imprezy bez zgody Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany scenariusza Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników Imprezy.
W razie odbycia Imprezy jedynie w części z przyczyn niezależnych od Organizatorów, Organizatorzy nie będą zobowiązani do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu.
W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie Imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką opiewał. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.
W sytuacji, gdyby na mocy decyzji Organizatorów został zmieniony termin Imprezy, zakupiony przez Uczestnika bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie Imprezy.
Uczestnik Imprezy nie posiada jakichkolwiek uprawnień kontrolnych względem Organizatorów z tytułu zakupionego biletu wstępu na Imprezę.
Odpowiedzialność Organizatorów z tytułu odwołania Imprezy ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości biletu wstępu na Imprezę.
Wstęp dla dzieci do lat 10 jest bezpłatny, ale muszą stale przebywać pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, który jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie i czyny dziecka. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i życie małoletnich uczestników.
Osoby niepełnoletnie miedzy 10 a 18 rokiem życia muszą mieć stale przy sobie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych podczas przebywania na terenie imprezy.

 
 
 

Zakupiony bilet stanowi indywidualną zgodę Organizatorów na wstęp na Imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części ceny wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na Imprezę, czy w jej trakcie. W przypadku cofnięcia zgody, o której mowa powyżej z przyczyn zawinionych przez posiadacza biletu, zwrot ceny biletu nie przysługuje.
Zakupiony bilet na Imprezę nie może być używany jakichkolwiek w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatorów.
Zakazuje się odsprzedaży biletu wstępu na Imprezę po cenie różnej aniżeli wskazana na bilecie pod rygorem unieważnienia biletu bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego zakupem.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek przedmioty wniesione przez uczestników na teren Imprezy, które nie zostały oddane do depozytu.
Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.
Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.
Zabrania się wstępu na wywyższenia znajdujące się na terenie imprezy bez zgody organizatora, a także wchodzenia na obszary oznaczone tabliczką „Zakaz wstępu” – ze względu na bezpieczeństwo Uczestników.
Biorąc udział w Imprezie uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez Organizatorów i podmioty działające za zgodą i w porozumieniu z Organizatorami. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Producenta z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Imprezy oraz przenosi na Producenta w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Imprezą.
Biorąc udział w Imprezie uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń służby porządkowej i informacyjnej, oraz obsługi Imprezy i przedstawicieli Organizatorów.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatorów.
Warszawa, dnia 1 stycznia 2018 roku

Rust Fest to wielodniowa impreza bez trzymanki w klimatach Mad Max'a

W ramach naszego obozowiska będziecie mogli wziąć udział w licznych przygotowanych dla was atrakcjach: pokazy ognia i tańca na rurze, zwariowana sekcja motoryzacyjna, strefa „zrób to sam”, arena walki dla uzależnionych od adrenaliny, konkursy – także dla najmłodszych, strzelnica dla bystrookich mutantów, strefa foto z ciuchami i akcesoriami które będziecie mogli założyć, wokół samochody, motocykle, samolot(!), post-apokaliptyczna flota rodem z Wodnego Świata i jeeeeszcze trooochę. Będziemy aktualizować info na naszych social-mediach a resztę niespodzianek zobaczycie na miejscu lub usłyszycie o nich w festiwalowym radiu. Szykujcie banknoty, bo odwiedzając nasze sklepy nie wyjdziecie z pustymi rękoma – gwarantujemy!

Prawa autorskie
Własności intelektualne w postaci tekstów, oraz materiały zdjęciowe, należą do Rust_Fest_PL. Udostępnianie zawartych na stronie materiałów wyłącznie za zgodą Rust_Fest_PL.
Prawa autorskie
Strona korzysta z Google Analytics celem rejestrowania aktywności na stronie internetowej, oraz z plików cookies. Zapraszam do zapoznania się z tutejszą Polityką Prywatności.

stronę wykonał Rust Fest PL: Szary

sociale Rust Fest_ tu nas znajdziecie

Starling Design Studio_ tu nas znajdziecie